Jeruzalémský archeologický park a Davidsonovo centrum

Jeruzalémský archeologický park a Davidsonovo centrum se rozprostírá, jak sám název napovídá, v tzv. židovské části Starého města v Jeruzalémě, v bezprostřední blízkosti Západní zdi1.Západní zeď je pozůstatkem chrámového okresku z doby před rokem 70 n. l., tedy před zničením Druhého chrámu Římany. Jedná se o židovské poutní místo, kde věřící koná svou nejposvátnější modlitbu, svěřuje svá přání a oplakává osudy svých předku – proto se někdy o Západní zdi hovoří jako o Zdi nářků. a Chrámové hory2.Chrámová hora je pro Židy nejposvátnějším místem na zemi. Dle židovské tradice za vlády krále Šalomouna byl v těchto místech vystavěn židovský svatostánek, který byl zbořen až Nabukadnezarovým vpádem do Jeruzaléma. Tzv. Druhý Chrám byl vystavěn roku 520 př. n. l. za pomocí perského krále Kýra II. Roku 70 n. l. byl zbořen Římany. Třetí Chrám má být vystaven až Mesiášem, který přijde před posledním dnem, do této doby má být místo pro Židy zapovězené.. Komplex patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám Izraele a nabízí vhled do historie Jeruzaléma, počínaje věkem Kenaanců (asi 3 300 př. n. l.) až do muslimské nadvlády (od r. 638 n. l.).

Zvláštní pozornosti se však těší historické období Druhého chrámu. Díky mnohým významným objevům a skutečně nebývalé důležitosti místa z hlediska dějin židovského národa, se naskytla myšlenka pro zbudování prostor, ve kterých by se aktuální výzkumné archeologické poznatky a jedinečné hmotné památky prezentovaly široké veřejnosti.

Projekt byl uskutečněn pod záštitou amerického průmyslínka Billa Davidsona, jenž centrum nazval The Ethan and Marla Davidson Exhibition and Virtual Reconstruction Center, podle jmen svých dětí. Slavnostně bylo muzeum otevřeno 17. dubna roku 2001 za přítomnosti nejvyšších představitelů izraelského politického a náboženského života.

Výstavní sály Davidsonova centra jsou umístěné ve třech podlažích, které jsou od sebe odděleny mírně navýšenou rampou, takže návštěvník nepoužije schodů. Vstup zkrášluje vyobrazení centrálního umístění Jeruzaléma, navržené podle map pocházejících z 16. století. Vnímání vlastní kultury nebo země za středobod celého světa, je vlastní mnohým lidským kulturám. Na této mapě můžeme vidět Jeruzalém obklopen ze tří stran Afrikou, Asií a Evropou. Vizualizace koresponduje se slovy Midraše Tanchuma, kde se hovoří, že země Izrael leží ve středu světa.Podél sestupujícího můstku jsou na kamenné zdi umístěny názvy pro Jeruzalém v mnohých světových jazycích.

Druhá část expozice se věnuje čtyřem hlavním historickým obdobím, ze kterých pochází i hmotné prameny nalezené v Jeruzalémském archeologickém parku. Jedná se o období Druhého chrámu, římského období, byzantského období a islámského období. Chrámové období zastupuje unikátní soubor jemně opracovaných mís s červenou a černou květinovou výzdobou.

Nalezneme zde i kamenné nádoby, které dokládají znalost vyvinuté obráběcí techniky. Vznik tohoto řemesla bylo bezpochyby výsledkem široké dostupnosti měkkého kamene (křídového pískovce) v blízkosti Jeruzaléma. Materiál byl lehce zpracovatelný a vhodný pro naplnění židovských rituálních příkazů (halacha), podle nichž není člověke rituálně znečistěn v kontaktu s kamenem – na rozdíl od keramiky.

Ukázka kamenných závaží představuje povinnost obchodníků přesně vážit prodávané zboží. Odpovědnost za dodržování tohoto nařízení měli správci měření vah (agronomos). Nalezená závaží nesou jména řeckých a hebrejský majitelů. Téma čistoty z hlediska judaismu je rozvedeno blíže u malého modelu rituální lázně (mikve), ve které se museli Židé očistit před vstupem na Chrámovou horu.

Model pálené střešní tašky zastupuje období římské správy, tedy etapu, kdy byl zničen druhý židovský Chrám a Jeruzalém byl přejmenován na Aelia Capitolina. Posádka desáté římské legie (Legio X Fretensis) ve městě pobývala přes dvě stě let. Čas období míru legie vyplňovla civilními pracemi, jako například silničním dlážděním, výstavbou veřejných a lázeňských budov, ale také výstavbou keramické továrny, která produkovala hliněná potrubí, střešní tašky a cihly.Dodnes se zachovala řada kusů, jež nesou označení Leg-X-Fre.

Byzantskou éru představuje expozice věnovaná byzantským obytlím. Domy se stavěly víceúrovňové, s přízemím a podzemní podlažní místností. Kvalitní zastřešení se dosahovalo pomocí dřevěných trámů. Podlahy bývaly kamenné nebo z udusané hlíny. Součástí příbytku byla také podzemní studna, která sloužila jako efektivní napájení obydlí.

Raná islámská doba je doložena množstvím keramických, skleněných a kovových nádob. Nádoby vykazují plynulou kontinuitu s předchozím byzantským obdobím. Zdobným prvkem jsou zde květiny, geometrické vzory nebo kaligraficky znázorněné slovo Alláh (Bůh). Výkopy v umajjovských palácích odkryly zdobné reliéfy a fresky dokazující muslimské dodržování zákazu nezobrazování zvířat a lidí. Stejně jako u nádob, jsou hlavními dekorativními motivy květiny, geometrické obrazce a kaligrafické prvky. Arabské nápisy na mramorových deskách dokládají veřejný a správní charakter těchto umajjovských paláců.

Historií výkopů počínajících od 2. pol. 16. století provede návštěvníky pětiminutový dokument, jímž provázž významný archeolog Ronny Reich. Pohledy přiláká i digitalizovaná trojrozměrná grafická rekonstrukce židovsné pouti do Jeruzaléma. Pžízemní interaktivní studovna představá Chrámovou horu z doby vládce Heroda.

Výtah umožňuje výjezd do horního patra, které slouží jako vyhlídkové panorama na západní a jižní zdi Chrámové hory. V těchto prosorách může návštěvník zakoupit suvenýry nebo si dopřát krátkého odpočinku v kafeterii.

Důležité informace:

Vstupné

Dospělí: 30,- NIS (cca 150,- Kč)

Dospělí ve skupině (25): 21,- NIS (cca 105,- Kč)

Děti, vojáci, studenti, senioři (občané Izraele: 16,- NIS (cca 80,- Kč)

Prohlídka s průvodcem (v angličtině, hebrejštině): 160,- NIS (cca 800,- Kč; nutná rezervace předem)

Kontakt

Adresa: Jeruzalém, Izrael

Tel. č.: 026277550

Fax: 026277962

 

Webové stránky

http://www.archpark.org.il/index.asp

References
1 Západní zeď je pozůstatkem chrámového okresku z doby před rokem 70 n. l., tedy před zničením Druhého chrámu Římany. Jedná se o židovské poutní místo, kde věřící koná svou nejposvátnější modlitbu, svěřuje svá přání a oplakává osudy svých předku – proto se někdy o Západní zdi hovoří jako o Zdi nářků.
2 Chrámová hora je pro Židy nejposvátnějším místem na zemi. Dle židovské tradice za vlády krále Šalomouna byl v těchto místech vystavěn židovský svatostánek, který byl zbořen až Nabukadnezarovým vpádem do Jeruzaléma. Tzv. Druhý Chrám byl vystavěn roku 520 př. n. l. za pomocí perského krále Kýra II. Roku 70 n. l. byl zbořen Římany. Třetí Chrám má být vystaven až Mesiášem, který přijde před posledním dnem, do této doby má být místo pro Židy zapovězené.